ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Enterprise Europe Network

Европейска мрежа за предприемачество - Enterprise Europe Network

В началото на 2008 г., фондация „Приложни изследвания и комуникации” бе избрана за координатор на българския консорциум в рамките на Мрежата за предприемачество на Европейската комисия - Enterprise Europe Network (EEN). Мрежата EEN е наследник на европейските иновационни и информационни центрове – двете най-големи мрежи за съдействие на малките и средни предприятия (МСП) за иновативно и бизнес развитие. Тя е предназначена да посрещне всички информационни и консултантски потребности на малкия и среден бизнес в Европа.

Мрежата е уникална както по географското си покритие, така и по обхвата на интегрираните услуги, които предоставя на своите клиенти. Това става възможно чрез координираното участие на почти 600 местни партньорски организации от цяла Европа, за които работят около 4000 специалисти в подкрепа на конкурентоспособността на европейския бизнес. Българският консорциум обхваща 13 опитни организации с регионални офиси в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.

Портфолиото от услуги на Enterprise Europe Network включва:
o търсене на бизнес партньори и посредничество за трансфер на технологии и знания;
o информация за политиките, програмите и законодателството на ЕС, касаещи бизнеса;
o индивидуални посещения на фирмите за експертна оценка на тяхното иновативно състояние и конкурентоспособност;
o съдействие за участие на МСП и научноизследователски организации в международни проекти;
o инструменти за включване на МСП в изготвянето на европейските политики.

Мрежата в България предлага целия спектър от услуги за бизнеса, които се предлагат и от европейската мрежа, както и допълнителен набор от услуги, специфични за страната ни – информация за участие на фирмите в националните оперативни програми; специфични финансови източници и инструменти; проблеми, свързани с прилагане на европейски стандарти и много други теми, свързани с членството на България в ЕС.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND