ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Безопасен Интернет

Безопасен Интернет

Фондация ПИК спечели първия за България проект по програмата „Безопасен Интернет” (Safer Internet) на Европейската комисия през 2005 г. В рамките на проекта беше изградена национална интернет-Гореща линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание в Интернет, която стартира през май 2006 г. По-късно тя беше интегрирана в порталния уебсайт на Центъра за безопасен интернет. Горещата линия функционира под надзора на Обществен съвет за безопасен Интернет, който обединява над 20 държавни институции, бизнес сдружения, частни компании и неправителствени организации. В края на 2006 г. Фондация ПИК беше приета за член на Международната асоциация на операторите на горещи линии INHOPE – www.inhope.org.

От юни 2008 г. започна изпълнение на втори двегодишен проект, който включва освен поддържане на Горещата линия и създаване на Национален център за безопасен Интернет (http://safenet.bg). Центърът членува в Мрежата от европейски центрове за безопасен Интернет INSAFE. От март 2011 г. беше пусната в действие и Българската линия за онлайн безопасност към Националния център за безопасен Интернет, която подкрепя и консултира родители, учители и деца във връзка с отговорната и безопасна Интернет употреба.

Проектите се изпълняват от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в консорциум с Асоциация „Родители” и рекламна агенция ДеКони .


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND