ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Трансфер на технологии

Технологичен трансфер

Лисабонската стратегия на ЕС определя иновациите като основен фактор за развитието на Европа. Укрепването на сътрудничеството в тази сфера е ключов момент за европейските страните. Разпространяването на информация за възможностите за сътрудничество и обмен на идеи, свързани с нови технологии и иновативни решения, благоприятства икономическото развитие и повишаването на конкурентоспособността на местните фирми и научноизследователски екипи.

През последните години фирмите, разработили иновационно-базирани стратегии, доказано постигат по високи резултати, когато разширяват своята дейност, отколкото фирмите, които основно залагат на стратегии, свързани с оптимизиране на разходите и цените на техните продукти и услуги. Това, което прави иновационните дейности ефективни, е успешното прилагане на иновативни идеи в производството, услугите или управлението.

От януари 1997 г. фондация „ПИК” ръководи и координира работата на Европейския иновационен център - България. Центърът бе единственият български представител в европейската мрежа, обединяваща 71 иновационни центъра работещи в страните – членки на ЕС, Исландия, Израел, Норвегия, Румъния, Швейцария, Турция и Чили. Основната цел на иновационните центрове бе да подпомагат разработването и да стимулират използването на иновативни идеи и решения в Европа, като по този начин допринасят за повишаване на конкурентоспособността на Европейската индустрия.

От началото на 2008 г. двете най-големи мрежи на ЕК за консултиране на бизнеса, с над 10-годишна история (Мрежата на Европейските иновационни центрове и Мрежата на Евроинфо центровете), обединиха усилия и функционират като „Мрежата за предприятия” на ЕК – Enterprise Europe Network. Европейската комисия разглежда Enterprise Europe Network (EEN) като важна европейска и национална обществена услуга в областта на иновациите, трансфера на технологии и подпомагането на малките и средните предприятия (МСП) на европейско и национално равнище и като ключов елемент за реализирането на целите на Лисабонската стратегия на макро и микро равнище. Тя е основният инструмент на ЕК за провеждане на политиката й за подпомагане на МСП. Всички предприятия, научноизследователски организации и институции имат равни възможности за достъп и ползване на услугите на мрежата без секторни или териториални ограничения. Портфолиото от услуги на Enterprise Europe Network включва: o търсене на бизнес партньори и посредничество за трансфер на технологии и знания; o информация за политиките, програмите и законодателството на ЕС, касаещи бизнеса; o индивидуални посещения на фирмите за експертна оценка на тяхното иновативно състояние и конкурентоспособност; o съдействие за участие на МСП и научноизследователски организации в международни проекти; o инструменти за включване на МСП в изготвянето на европейските политики. Мрежата в България предлага целия спектър от услуги за бизнеса, които се предлагат и от европейската мрежа, както и допълнителен набор от услуги, специфични за страната ни – информация за участие на фирмите в националните оперативни програми; специфични финансови източници и инструменти; проблеми, свързани с прилагане на европейски стандарти и много други теми, свързани с членството на България в ЕС.


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND