ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Форсайт

Форсайт


Методът „форсайт” (Foresight)е успешен инструмент при планиране и разработване на стратегии . Форсайтът се характеризира със систематични, про-активни, прогностични и анализаторски дейности, средно- и дългосрочни стратегически прогнозни планове и разработки, които имат за цел да обосноват бъдещи решения и да стимулират съвместни дейности и инициативи. Методът е широко използван при разработването на политики в Европа, САЩ и Япония.

Фондация “ ПИК ” популяризира концепцията и практическото приложение на „технологичен и иновационен „форсайт” като адекватен инструмент за формиране на научна, технологична и иновационна политика, която да доведе до по-добро съотношение между научния потенциал в страната и съществуващите икономически възможности.

Фондация „ПИК” е първата организация, която въвежда метода „форсайт” в България и развива капацитета на страната да прилага този метод в процесите на стратегическо планиране и прогнозиране от страна на правителството и регионалните организации. Чрез своята пилотна „форсайт” инициатива - ForeTech Project – фондация „ПИК” създава общност от специалисти от България и Румъния ползващи метода „форсайт”, като по този начин формира мост между страните на база съществуващия форсайт опит, знание и успешни практики от страните - членки на ЕС. Резултатите от този проект бяха използвани като индикация за европейските експерти, ангажирани с разработването на политики в сферата на развойната и научно техническата дейност за мерките, които следва да се предприемат, за да се усъвършенстват тези дейности в България и Румъния.

През годините фондацията участва в редица проекти на равнище ЕС, прилагайки форсайт методите към области като изследователски инфраструктури (RIFI, ForeIntegra), биотехнологии, земеделие, качество и безопасност на храните (ForeTech, FutureFood6), участие на гражданите в определянето на изследователските приоритети на бъдещето (CIVISTI), околна среда и нови енергийни източници (SPRING).


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND