ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > PACITA

PACITA

През март 2011 г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации" започна работа по новаторски проект „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA), подкрепен от 7-ма Рамкова програма на ЕС. Освен Фондацията в проекта участваха още 14 партньори от 13 европейски страни, сред които са национални и регионални парламентарни офиси за наука и технологии, академии на науките, изследователски институти, университети и граждански организации. Проектът продължи до март 2015 г.

В осъществяването на този проект Фондация ПИК си бе поставила няколко амбициозни цели. На първо място, ние въведохме понятието за (парламентарна) технологична оценка (ТО или ПТО), особено по отношение на повишаване разбирането на научните и технологични новости сред политиците и широката общественост. На второ място, чрез проекта мобилизирахме по-широкото признаване от съответните заинтересовани страни на значението на знанието в разработването на разумни политики. По този начин провокирахме по-широка осведоменост по отношение значението и практиките на ПТО в страната.

Методът на ПТО е добил значителна популярност по целия свят, особено на пресечната точка между наука, публична политика и общество. Макар традициите и практиките в областта на ПТО в различните страни да представляват голямо разнообразие по отношение на институционализация, използвани методи, обществена значимост и влияние, основното послание на ПТО навсякъде остава едно и също. ПТО представлява демократичен процес в подкрепа изработването на публични политики по въпросите, свързани с науката, технологиите и иновациите, чрез предоставянето на всеобхватен поглед към знания относно (скрити) възможности и последици, чрез насърчаване на демократичен дебат, както и чрез формулиране на алтернативни политически решения и сценарии.

Ние силно вярваме, че ПТО има потенциал да усъвършенства демократичните практики по отношение изработването на по-добри политики, по-съгласувано законодателство и повишаване обществената осведоменост по отношение научните и технологични постижения. В допълнение, съществува голяма вероятност, заради своята същност, практиките за ПТО да допринесат за повишаване на общественото доверието както към взетите политически решения, така и към резултатите от научните разработки и изследвания.

Във Фондация ПИК се гордеем да бъдем първите във въвеждането на идеята и практиката на ПТО в рамките на вътрешния политически дискурс. Ние направихме това на базата на богатия си опит в подкрепа на разработването и прилагането на иновационни политики, в провеждането на висококачествени приложни изследвания, в съвместната ни работа с политически институции и научни центрове.

Партньорски организации в PACITA:

Датски технологичен борд, Дания (координатор)

Институт за технологии Карлсруе, Германия

Институт Ратенау, Холандия

Норвежки технологичен борд, Норвегия

Институт за технологични оценки, Австрия

Институт за биологически и химически технологии, Португалия

Институт общество и технологии, Фландрия, Белгия

Каталунска фондация за подкрепа на изследователската дейност, Каталуния, Испания

Швейцарски център за технологична оценка, Швейцария

Форум Икономика на знанието, Литва

Технологичен център ASCR, Чехия

Университет Лиеж, Изследователски център SPIRAL, Валония, Белгия

University College Cork, Ирландия

Унгарска академия на науките, Унгария

За повече информация по проекта и наличните инструменти, моля посетете уебсайта www.pacitaproject.eu.

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg
Венцеслав Козарев, ventseslav.kozarev@online.bgПортал за технологична оценка
http://technology-assessment.info
Порталът за ТО предоставя достъп до богат спектър от информация, свързана с технологичните оценки - институции, проекти, публикации, експерти.

 


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND