ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > EVAL-INNO

EVAL-INNO

Целта на проекта „Насърчаване на способностите за оценка на научните изследвания, технологиите и иновациите в региона на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO) бе да подобри националния и регионален капацитет за оценка на иновационни и изследователски програми, политики и проекти в Югоизточна Европа, за да нарастне ефективността на дейностите в сферата на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, като по този начин се увеличат техните ползи за икономиките и обществеността в държавите от региона. Консорциумът по проекта се състоя от шест партньори от шест страни (Австрия, България, Гърция, Унгария, Черна гора и Сърбия) в Югоизточна Европа, всички от които притежаващи богат опит в областта на изследванията и анализа на публични политики, както и контакти със законодателите и законодателните органи в съответната държава. Освен това, чрез мрежа от шест страни кореспонденти, проектът покри цяла Югоизточна Европа, за да постигне подобряване както на капацитета за оценка на НИРД програми, политики и проекти, така и на практиките за обществени поръчки. Проектът бе финансиран от програма „Югоизточна Европа” и бе съ-финансиран от собствени средства на партньорите или чрез национално съ-финансиране. Проектът бе изпълнен в периода май 2011- април 2014.

Основните дейности по проекта включваха:

  • Организиране на обучения на база на резултатите от научни изследвания на настоящи и потенциали оценители. Обученията включваха методологии и стандарти за оценка на НИРД, както и материали за националните органи, които се занимават с обществени поръчки в Югоизточна Европа.
  • Разработване на наръчници за изготвяне на оценка на НИРД и обществени поръчки и методология за сравнителен анализ на посреднически или НИРД организации/центрове.
  • Разработване и поддръжка на постоянна платформа за оценка на НИРД, съдържаща четири бази данни (база данни за оценители на институции, база данни за оценители на на проекти, база данни за информация относно стандарти за оценка, база данни за НИРД изследвания).

 

Координатор: Centre for Social Innovation (ZSI) - Австрия

Партньори:

National and Kapodistrian University of Athens - Special Account for Research Grants (NKUA-SARG) - Гърция

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” - България

Public Foundation for the Development of Industry (IFKA) - Унгария

University of Montenegro (International Relations Office) (UM-IRO) – Черна гора

Mihajlo Pupin Institute (MPI) - Сърбия

 

За повече информация, моля посете уебсайта на проекта.


Контакти:
Даниела Минева, daniela.mineva@online.bg
Зоя Дамянова, zoya.damianova@online.bg


Доклади и брошури:
Брошура (на английски и български език)
Информационен бюлетин, бр. 1 (на английски език)

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND