ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > MediaTrans

MediaTrans

В консорциум с партньори от Германия, Великобритания, Полша и Индия Фондация ПИК участва в разработването на нов подход за увеличаване на капацитета на МСП в медийния сектор да участват в започващи или бъдещи научни и развойни дейности и програми в Европа.

За контакти:
Георги Апостолов, georgi.apostolov(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND