ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Регионална иновационна стратегия за Южен централен район за планиране

РИС на Южен централен район за планиране

Южен централен район за планиране е първият в България, който изпълнява проект за разработване на регионална иновационна стратегия през периода 2001 – 2004 г. в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, Университета на Тесалия, Гърция, и „Технологичен трансфер и иновации – Магдебург“ ООД. Той беше част от първото поколение 16 РИС проекта в държавите – кандидатки за членство в ЕС, и беше подкрепен от Петата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни проекти (1998 – 2002 г.).

Целта на проекта беше да се създаде обща платформа за коопериране между публичния и частния сектор, изследователските организации и университетите и финансовите институции в Южен централен район за планиране. Анализът на регионалната икономика по отношение на технологичното развитие и иновациите позволи да се разработи Регионална иновационна стратегия на ЮЦР, в която залегна набор от мерки. Проектът приключи успешно през май 2004 г.

РИС беше одобрена от областните управители на шестте области от Южен централен район за планиране и е интегриранав Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. Заложените мерки са основата за работа с Кохезионния и Структурните фондове в областта на иновациите.

Като добра практика при изпълнението на проекта беше определена работата с над 120 регионални експерти от 10 сектора на регионалната икономика при провеждането на регионалните проучвания на търсенето и предлагането на иновации в района.

За контакти:
Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND