ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > OpenTTT

OpenTTT

Проектът OPEN TTT е финансиран от ЕС (SSA -030595 INN 7) и цели да изгради мост между технологичния трансфер и софтуера с отворен код, въвеждайки нови методологии за подпомагане на компаниите за възприемане на технологии и иновации и използване на модела отворен код. Подходът е основан на създаването на мини-клъстери, „клубове” на участващите МСП и намиране на софтуер с отворен код, подходящ за адаптиране към нуждите на клъстера.

Проектът обхваща четири тематични области: логистика и транспорт, промишлено производство, енергетика и околна среда и публична администрация. Ще бъде разгледан и оценен подходящ за тези области софтуер с отворен код и ще бъде осъществено посредничество между компании, заинтересовани от използването му, и специалисти по разработване на софтуер или търговски дружества, които предлагат подходяща поддръжка.

За контакти:
Тодор Ялъмов, todor.yalamov(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND