ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Работа с млади учени

Работа с млади учени

Проектът има за цел да задържи и да мотивира перспективни млади хора, работещи в областта на биофизиката, да продължат научното си развитие в науката и в бизнеса, и реализация в България.

Фондацията проведе проучване на потребностите от допълнително обучение и квалификация на 50 докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти от Института по биофизика към БАН, Биологическия и Физическия факултети на СУ „Св. Климент Охридски”, с цел дефиниране на оптимална схема за обучение и повишаване на професионалната им квалификация, отчитайки и потребностите на бизнеса от екологията, медицината и селското стопанство, където се прилагат биофизични методи. Екип на фондацията проведе обучение на групата от млади учени, посветено на 7 Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие, Програмата на ЕС за конкурентоспособност и иновации, както и ОП Конкурентоспособност. Целта на обучението беше да се изгради капацитет за управление на международни проекти и участие в програмите на ЕС, насърчаващи развитието на науката и иновациите.

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND