ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > TransBonus

TransBonus

Конкурс: FP7-SST-2007-RTD-1
Начало: Януари 2008
Продължителност: 24 месеца

През 2010 г. фондацията реализира втората фаза на проекта TransBonus, финансиран от Европейската комисия чрез Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. Целта на проекта беше да стимулира научното и технологичното сътрудничество между ЕС и Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония и Сърбия – в областта на наземния транспорт, както и да създаде мрежа от изследователи, университети, фирми и експерти, за да подобри и разшири потенциала на центровете по компетентност по отношение на изследователските програми и човешките ресурси чрез международен обмен на научноизследователски опит и знания.

Целите на проекта бяха постигнати чрез:
• Създаване на база данни за улесняване на сътрудничеството между научни работници и фирми чрез разработените технологични профили на изследователите в сферата на транспорта от Западните Балкани и България.
• Повишаване на информираността за възможностите за финансиране на европейско равнище, които могат да подкрепят международното сътрудничество между изследователите в сферата на транспорта от Западните Балкани.
• Осигуряване на обучение на учени по Седма рамкова програма.
• Създаване на „Лаборатория за проекти” която улесни подготовката на успешни проектни предложения и стимулира партньорства в сферата на наземния транспорт.
• Осъществяване на експертни визити между партньорите от Западните Балкани и тези от ЕС с цел насърчаване създаването на мрежи от изследователи в областта на транспорта в цяла Европа.
• Стимулиране на партньорството и сътрудничеството между изследователите, бизнеса и други заинтересовани страни в сферата на наземния транспорт на Балканите.

33 предпроектни предложения бяха подадени по време на втория вътрешен конкурс (първият беше през 2009 г.), чиито краен срок бе 31 май 2010 г. Тези проектни предложения бяха оценени според критериите на 7РП и четири от тях, които преминаха прага от 10 точки, бяха избрани, за да бъдат доразвити по време на обучението за разработване на проектни предложения, организирано в Сараево, Босна и Херцеговина в периода 7-9 юли 2010 г. 46 представители на университети, частни фирми и неправителствени организации от Албания, България, Гърция, Холандия, Република Македония, Малта, Сърбия и Босна и Херцеговина участваха в обучението.

Технологични профили на изследователи и фирми в сферата на транспорта от Западните Балкани и България:

Centre for Studies on Road Safety (CSRS), Албания
Centre of Transport Consultancy (CTC), Албания
Institute of Transport (IT), Албания
Faculty of Engineering (MEF) at the Polytechnic University of Tirana (PUT), Албания
TECNIC Consulting Engineers - Tirana, Албания

Automotive center – Centar za vozila (AMC), Босна и Херцеговина
IPSA Institute d.o.o, Босна и Херцеговина
Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo, Босна и Херцеговина
Faculty of Mechanical Engineering, University of Sarajevo, Босна и Херцеговина
Faculty of Mechanical Engineering, University of Banja Luka, Босна и Херцеговина

Vagonoremonten zavod-99 AD, България
DISSY Ltd., България
Todor Kableshkov Higher School of Transport (VTU), България
Faculty of Automotive and Transport Engineering, University of Ruse, България
Transwagon AD, България
Faculty of Transport, Technical University of Sofia, България

Centre for Research, Development and Continuous Education – CIRKO, Македония
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies of "Ss. Cyril and Methodius" University, Skopje, Македония
Faculty of Civil Engineering, University "Ss. Cyril and Methodius", Skopje, Македония
Faculty of Mechanical Engineering – Skopje, University "Ss. Cyril and Methodius", Македония
Faculty of Technical Sciences-Bitola, University "Ss. Cyril and Methodius", Македония

Institute “Kirilo Savić”, Сърбия
Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Сърбия
Concern Fabrika Vagona Kraljevo, Сърбия
Faculty of Mechanical Engineering (FME) – Kraljevo, Сърбия
Chair for Intermodal Transport and Logistics, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Сърбия


Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg
Емилия Домусчиева, emilia.zakova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND