ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Regional Innovation Monitor

Regional Innovation Monitor

Регионалният мониторинг на иновациите (RIM) е инициатива на ГД „Предприятия и промишленост” на Европейската комисия. Той описва и анализира тенденциите на иновационната политика в регионите на Европейската комисия.

RIM прави преглед на регионалните мерки за подкрепа на иновациите, политиката в тази област и участващите в нейното формиране и изпълнение организации. Това е онлайн инструмент за сравнителен анализ на подходите на иновационната политика и тенденциите на регионално равнище, както и платформа за комуникация между заинтересовани страни в областта на иновациите.

През 2010 г. фондация ПИК разработи и актуализира профили на шестте български района за планиране в рамките на платформата Регионален мониторинг на иновациите. Тя представи информация за всеки район, включваща икономическото развитие, научни изследвания, технологично развитие и иновационен потенциал, както и тенденции, управление и политики за тях. Освен това бяха представени подробно основните изследователски организации в региона и регионални документи по въпросите на изследователската политика. Анализът на структурата и функционирането на регионалната иновационна система показва недостатъчно предлагане на иновации поради липса на критична маса от научни и академични организации в повечето български региони. Преобладаващите в България малки и средни предприятия с малки активи и микропредприятия с ограничен капацитет за закупуване и адаптиране на иновации, се отразяват отрицателно на иновационното представяне на регионите.

Повече информация за инициативата RIM можете да намерите на: http://www.rim-europa.eu/

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND