ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > InterValue

InterValue

InterValue има за цел да генерира знания, да предостави подкрепа и да разработи механизми за междурегионално сътрудничество за развитие и прилагане на развойния потенциал в Югоизточна Европа.

Основната задача е да се оползотвори потенциала на академичните изследвания за изграждането на устойчива развойна среда и регионално развитие. Приетият подход "отдолу нагоре" позволява интересни и ценни научни изследвания да достигнат своя пазарен потенциал чрез процес на подбор и популяризиране пред съответните заинтересовани страни. Фокусът е върху два основни взаимосвързани сектора от голямо значение за региона (Информационни и телекомуникационни технологии и енергетиката / околна среда и технологии), като на партньорите в проекта е дадена възможност да изберат поне още един сектор.

Приетата методика включва следните стъпки:
1. Идентифициране на изследователски резултати, създадени от изследователски центрове в региона, които имат известен пазарен потенциал.
2. Създаване на транснационална група от експерти, които могат да предложат експертизата си относно оценката на пазарния потенциал, техническата осъществимост, научното значение и възможности за финансиране на разработките.
3. Оценка от експертите на пазарния потенциал на избраните изследователски резултати.
4. Разработване на планове за приложение и споразумения за реализация за най-обещаващите измежду оценените разработки и подкрепа на техния потенциал за растеж и релизация.
5. Систематично насърчаване на връзките между изследователските звена и бизнеса чрез фокусирани брокерски дни за срещи.

Тези стъпки са допълнени с многоезична Web 2.0 базирана платформа, с пълни методически ръководства, които изясняват някои аспекти за развитието на нови продукти и управлението на интелектуалната собственост. Уеб платформата е на разположение на www.researchvalue.net

За контакти:
Теодора Георгиева, teodora.georgieva(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND