ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > ECAbit

ECAbit

Фондация ПИК координира мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия (ECAbit) от 2008 г. насам. С активното си участие в ECAbit, фондация ПИК предоставя допълнителни възможности за интернационализация на българските предприятия и разширява обхвата на своята политика и информационно застъпничество до правителствата на страните от Общността на независимите държави.

През 2010 г. фондация ПИК подпомогна Молдовската агенция за иновации и трансфер на технологии, Молдовската мрежа за технологичен трансфер и Каспийския инвестиционен център (Азербайджан) за разработване на политика и за разработване на конкретни проекти. ECAbit придоби нарастващо признание от международната общност от инкубатори и от правителствата от региона на Европа и Централна Азия като надежден и ценен партньор за местното икономическо развитие.

Петата регионална конференция на ECAbit, Напредък на иновациите в Европа и Централна Азия, се проведе в Баку на 2-3 декември, 2010 г. и се фокусира върху Инвестиционната готовност и бизнес инкубирането на младежко предприемачество. Тя събра повече от 50 участници от 15 страни. Конференцията включваше и обучение на InfoDev за повишаване на готовността за инвестиране за мениджъри на инкубатори (настоящи и потенциални), обучение за предварително инкубиране и стартиране на бизнес (за млади предприемачи от Азербайджан) и стратегическа дискусия за приоритетите на ECAbit през 2011 година. Най-значимото политическо въздействие на конференцията бе решението на правителството на Азербайджан да открие Младежки иновационен център като пилотен инкубатор за млади предприемачи и очакванията на ECAbit са да играе ролята на инструмент за реализация на инициативата в страната.

За повече информация по проекта: www.ecabit.org

За контакти: Тодор Ялъмов, todor.yalamov(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND