ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > CIVISTI

CIVISTI

Целта на проекта CIVISTI бе да се идентифицират приоритетни области на европейските научни изследвания след 2014 г. на базата на визии за бъдещето на граждани от 7 европейски държави. В основата на проекта CIVISTI бе заложено разбирането, че науката и изследователските дейности би трябвало да имат по-голямо обществено значение и че диалогът с гражданите може да постави научните и технологичните инициативи в по-широк обществен контекст.

Консултациите с гражданите и различни обществени групи са широко застъпени като подход за изработване на политики в Дания. В България този подход беше приложен за първи път, като още през 2009 г. беше формиран консултативен панел от 25 граждани, които работиха по време на проекта до края на 2010 г. Така един от основните резултати от CIVISTI е подобряването на демократичната отчетност чрез включване на гражданите в процеса на формулиране на политика.

Процесът CIVISTI премина през следните етапи:

• Провеждане на първи кръг на консултации с гражданите през 2009 г., за да се определят техните нужди, виждания и тревоги, отнасящи се до очакванията им за развитието на науката и технологиите на бъдещето.
• Идентифициране на нови и недостатъчно изследвани въпроси за науката и технологиите, от визиите на гражданите, чрез консултиране с експерти. По този начин бяха подготвени препоръки към ГД Наука и иновации на ЕК.
• Провеждане на втори кръг от консултации с гражданите, по време на които гражданските панели дискутираха значимостта и приложимостта на експертните препоръки и ги приоритизираха.
• Подлагане на резултатите от проекта и методологията му на оценка от Консултативен съвет от изследователи и експерти на европейско равнище, който осигури научното качество на резултатите. Това беше направено с цел да се валидира достоверността на резултатите, за да може методите, които бяха разработени по време на проекта, да бъдат прилагани в бъдещи форсайт дейности с участието на гражданите.

В периода 14-16 юни 2010 г. фондацията беше домакин на международен семинар с експерти от цяла Европа. Участниците в семинара бяха учени по естествени и социални науки, анализатори на политики, изследователи в държавни и частни институти, ангажирани с формулиране и изпълнение на научна политика. По време на семинара на експертите бяха предоставени визиите на гражданите за подобряване на качеството на живот на европейците чрез наука, технологии и иновации. 69 визии, изработени в предходната фаза на проекта, представиха желанията на повече от 150 граждани от седем европейски страни. Експертите, участващи в семинара, изработиха препоръки за осъществяване на визиите под формата на изследователски и иновационни приоритети и политики, както и препоръки в сфери, различни от научните, които биха могли да спомогнат за реализиране на идеите, заложени във визиите. След приключване на семинара бяха изведение 30 препоръки към европейската научна политика. В рамките на семинара беше използван така наречения „open space” подход, който спомогна от визиите на гражданите да бъдат изведени изследователски приоритети и предложения към научната политика на ЕС.

След експертния семинар беше организиран втори кръг на консултации с гражданите в седемте държави участници. Целта на втория граждански панел през октомври 2010 г. беше да бъдат подредени по значимост тридесетте препоръки, изработени по време на експертния семинар. В резултат се получи серия от научни и технологични теми и препоръки, които гражданите считат за най-важни за своето бъдеще.

Резултатите от всички национални панели бяха обобщени и представени по време на семинар в Брюксел през януари 2011.

Повече информация можете да намерите на: www.civisti.org

За контакти: Зоя Дамянова, zoya.damianova(at)online(dot)bg

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND