ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > SPRING

SPRING

Целта на проекта SPRING бе да изследва както екологичните последици от бързото икономическо развитие на Китай, така и европейските предизвикателства пред околната среда чрез сътрудничество и обмен на знания между европейски и китайски изследователи, които предложиха пътна карта и визия за научно сътрудничество между ЕС и Китай. Тази цел бе постигната чрез маркиране на областите, в които въздействието върху околната среда, произтичащо от икономическия растеж, би могло да бъде сведено до минимум или напълно отстранено чрез промяна на настоящите тенденции в производството и потреблението.

Целите на проекта бяха постигнати посредством следните дейности:

  • Идентифициране на най-добрите учени, изследователски групи и инфраструктура в Китай. Това улесни осъществяването на връзки между европейски и китайски изследователи, работещи в близки научни области и насърчи диалога помежду им, доведе до създаване на дългосрочни партньорства.
  • Идентифициране на потенциални и приоритетни области за научно-изследователско партньорство между страните от ЕС и Китай, както и предоставяне на форум за обсъждане на съществуващи и възникващи въпроси в сферата на околната среда.
  • Създаване на стратегически планове за развитие и пътни карти за сътрудничество между европейски и китайски учени.

SPRING бе финансиран от Седма рамкова програма на Европейската комисия и бе изпълнен в периода март 2010 – август 2013.

Проектът се изпълнява от следните партньори от ЕС и Китай:

University of Surrey (coordinator) – Великобритания

University of Exeter – Великобритания

Фондация „ПИК” – България

Center for International Climate and Environment Research – Oslo – Норвегия

Tsinghua University – Китай

Chinese Research Academy of Environmental Sciences – Китай

China Institute of Water Resources and Hydropower Research – Китай

Tianjin University – Китай

Bristol University – Великобритания

Peking University – Китай

 

За допълнителна информация:
Зоя Дамянова: zoya.damianova@online.bg
Адриана Димова: adriana.dimova@online.bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND