ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > Switch4Food

Услуги за управлението на водата и интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия

 

switch4food_banner.jpgФокус върху хранително-вкусовия сектор
o    Управление на водите
o    Оползотворяване на отпадните води
o    Възобновяема енергияВие сте фирма от хранително вкусовия бранш и искате да спестите от разходите си за вода?

Възползвайте се от новата ни услуга „Еко-бизнес клуб за фирми от хранително-вкусовия сектор”

Хранително-вкусовата индустрия е от първостепенно значение за европейската икономика. Същевременно, повечето от подсекторите и консумират интензивно вода.
Браншът е изправен пред предизвикателството да се справя с високите стандарти за качеството на водата от една страна, а от друга – със стриктните регулации за отпадните води на ЕС.
Фирмите се нуждаят от сериозни инвестиции и допълнителна подкрепа, за да осигурят количеството и най-вече качеството на консумираната в производствения процес вода.

Услугата цели да подпомогне фирмите от сектор ХВП да определят и разрешат проблемите си с управлението на околната среда, като същевременно запазят безопасност и качество на хранителните продукти.

Това ще се постигне чрез организирането на „Еко-бизнес клубове за фирми от хранително-вкусовия сектор”

На периодични сбирки, домакинствани от Enterprise Europe Network – България  (Фондация „ПИК”), участниците ще могат да споделят опита си и технологичните си  нужди, да научат за добрите практики и бизнес-модели, действащи в Европа, да получат съдействие при внедряването на сходни решения в собствените си фирми, да развият контактите си с колеги от бранша и в крайна сметка да създадат нови бизнес възможности от предизвикателството „опазване на околната среда”.

Еко-бизнес клубовете са отворени за всички фирми от хранително-вкусовия бранш, изследователски звена, специалисти по въпросите на опазване на околната среда и оптимизиране на ресурсите в производството и др.

Услугата се въвежда и в Италия, Испания, Белгия, Германия, Израел, Турция и Гърция в рамките на проекта Switch4Food, финансиран от Европейската комисия (Програма CIP).

ПОЛЗАТА ЗА ВАС

Вие сте фирма от хранително-вкусовия бранш?
Присъединете се към клуба и ще можете да:

• Оцените нивото на управление на водите във вашата фирма и да се запознаете с популярни и добри практики от различните подсектори на хра¬нително-вкусовата промишленост;
• Споделите методологии с колегите си, обмени¬те опит и практики с подобни компании от различ¬ни региони на Европа;
• Откриете нови бизнес възможности;
• Разберете как да намалите разходите си по опазване и управление на околната среда.

Вие предлагате екологични услуги?
Участвайте, за да:

• Преминете специализирано обучение за реше¬ния на екологични проблеми;
• Участвате в международни събития за нови контакти;
• Прецизирате услугите си към потребностите на клиентите ви, чрез активна комуникация с други екологични консултанти и фирмите от бранша;
• Усвоите знание за методологии и вече изпроб¬вани решения чрез участие в националните и меж¬дународни семинари, планирани по проекта.

Участието в клубовете е безплатно.

За да се присъедините, се свържете с:

Мария Александрова
Enterprise Europe Network - България
София 1113, ул. Ал. Жендов 5
тел. 02 9733000, в. 433
maria.alexandrova(at)online.bg
www.arcfund.net

Повече за проекта на www.s4food.eu


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND