ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
Информация за номиниращия

 

 

Номинирано предприятиеБих желал да номинирам кандидата за участие в конкурса за иновативно предприятие на годината по следните причини:


- Предприятието е предложило нов/усъвършенстван продукт или услуга

Моля, опишете накратко в свободен текст продукта /услугата и какво е новото:


- Предприятието използва нова/усъвършенствана технология за производство

Моля, опишете накратко в свободен текст технологията и какво е новото:


- Предприятието прилага нов маркетингов подход за разработване на съществуващи или навлизане на нови пазари

Моля, опишете накратко в свободен текст маркетинговата иновация и какво е новото:


- Предприятието е въвело нова организация в работата си

Моля, опишете накратко в свободен текст организационната иновация и какво е новото:


- Друго (моля, посочете):
 

 

 


* Задължително поле

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND