ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Иновации и технологичен трансфер > RIFI

RIFI

Научноизследователски инфраструктури: форсайт и влияние (RIFI)

Седма рамкова програма на ЕК
Капацитети - Научни инфраструктури
Подпомагащи дейностиИнициативата RIFI (http://www.rifi-project.eu/) цели да създаде методология за оценка на социално-икономическото влияние на новите научноизследователски инфраструктури (НИ), като сред методите се интегрират и форсайт техники. Методът „форсайт” (foresight) е успешен инструмент при дългосрочно планиране и съгласувано изработване на стратегии с участието на различни заинтересовани лица.

Разработената методология за оценка на социално-икономическото влияние ще бъде приложена спрямо няколко предложения за нови НИ с паневропейско значение, за които Румъния и България ще кандидатстват като координатори или активни участници пред Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI)
http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm
.

RIFI инициативата се координира от Изпълнителната агенция за висше образование и научни изследвания на Румъния в партньорство с 12 организации от Румъния и България, Италия и Испания:

 • Министерство на образованието, младежта и науката, България;
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, България;
 • СУ „Св. Климент Охридски”, България;
 • Институт по пазарна икономика, България;
 • Институт по океанология, България;
 • BBSS Gallup International, България;
 • Национална служба за научни изследвания, Румъния;
 • FM Management Consultancy, Румъния;
 • Intergroup Engineering SRL, Румъния;
 • Институт по световна икономика, Румъния;
 • Институт по астрофизика, Канарски острови;
 • Elettra Laboratory, Италия.

Уеб-базираното ръководство за пълната методология с форсайт елементи за оценка на въздействието на научноизследователските инфраструктури (Foresight-enriched Research Infrastructure Impact Assessment Methodology (FenRIAM)) може да бъде намерено на адрес www.fenriam.eu.

 

За допълнителна информация:

Даниела Чонкова: daniela.tchonkova@online.bg
Деница Маринова: denitsa.marinova@online.bg
Тел.: 02/ 973 3000
Факс: 02/ 973 3588


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND