Image gallery
 
Модератор на панелната сесия: проф. Стефан Хаджитодоров, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, Българска акаедмия на науките
[close]