ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Доклад Иновации.бг 2009

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 7.75 МВ)


Съдържание

Увод (PDF, 72 kb)

Научна, технологична и иновационна политика на Еврпейския съюз и България в условията на глобална криза (PDF, 178 kb)

Европейска научна и иновационна политика
Предизвикателства и перспективи пред иновационната и научната политика на България

Иновационен индекс на българските предприятия (PDF, 389 kb)

Иновационен индекс - обхват и индикатори
Фактори и видове иновационна активност

1. Съвкупен иновационен продукт (PDF, 3684 kb)

Иновационен продукт
Технологичен продукт
Научен продукт

2. Предприемачество и иновационни мрежи (PDF, 1532 kb)

Предприемачество
Иновационни мрежи и източници на информация
География на научноизследователската и иновационната дейност в България

3. Инвестиции и финансиране на иновациите (PDF, 662 kb)

Публично финансиране на науката и иновациите
България в Европейското изследователско пространство
Частно финансиране на иновации
Перспективи

4. Човешки капитал за иновации (PDF, 719 kb)

Научна кариера, заетост в НИРД и високотехнологичните сектори
Образователно равнище, качество на образователния продукт и обучение през целия живот

5. Информационни и комуникационни технологии (PDF, 957 kb)

Информационни и комуникационни технологии с общо предназначение
Информационни и комуникационни технологии със специално предназначение
Научноизследователска и развойна дейност в ИКТ сектора
Политика в областта на развитието на ИКТ

Приложение Методологически бележки, източници на информация и определения (PDF, 153 kb)

Използвана литература (PDF, 68 kb)
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени