ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 





Онлайн действия и взаимодействия на тийнейджъриге в Централна и Източна Европа



Ред. Моника Барбовски, Мария Дяконеску, Факултет по социология и социални дейности, Университет Бабеш-Боляй, Клуж-Напока, Румъния

Клуж Юнивърсити Прес, 2008
ISBN 978-973-610-807-5

Пълен текст на книгата (Adobe PDF, 1.6 MB)

През декември 2008 г. излезе от печат книга, посветена на тенденциите в ползването на Интернет и другите информационни и комуникационни технологии от тийнейджъриге в Централна и Източна Европа, включително и в България. Книгата "Онлайн действия и взаимодействия на тийнейджъриге в Централна и Източна Европа. Възможности и овластяване, рискове и виктимизация" е резултат от международна конференция, състояла се в Клуж-Напока, Румъния по идея на изследователи от университета Бабеш-Боляй.
Книгата съдържа и кратко изследване на новите модели на социализация през Интернет на българските тийнейджъри и на нарастващото използване на Web 2.0 технологията за създаване на онлайн-съдържание с насилие. За него са използвани наличните социологически проучвания, както и богат материал, събран чрез дейността на българската Гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет, ръководена от Фондация "Приложни изследвания и комуникации".
Нарасналите възможности за творчество и авторство в Интернет, от друга страна, изглежда стимулират тийнейджърите да извършват и физически действия на насилие срещу свои връстници и срещу възрастни с цел да произведат и публикуват в Интернет видео-клипове.
Описва се и нов модел на затваряне на кръга "реално-виртуално насилие", разглеждат се факторите за неговото възникване и възможните пътища за противодействие чрез обучение.



 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени