ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Иновации.бг 2008

ISSN: 1313-1052 (print)

Докладът Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационната политика. Целта на настоящето издание на доклада е да представи иновационната активност в българската икономика в сравнение с тази в останалите страни-членки на ЕС. Поради важността на общата европейска политика, тазгодишният доклад прави преглед на най-новите европейски инициативи в тази област и възможностите, които те предоставят пред България.

Информация за медиите
Резюме на доклада Докладът Иновации.бг 2008 (Adobe PDF, 2.9 MB)
Доклад Иновации.бг 2008 (бета версия, Adobe PDF, 3.9 MB)
Новина за доклада на уебсайта на CORDIS

Доклад Иновации.бг 2007 Report (на английски, PDF, 11 MB)
Доклад Иновации.бг 2007 Report (на български, PDF, 5.93 MB)
Резюме на доклада Иновации.бг 2007 Report (на английски, Adobe PDF, 69 КB)
Доклад Иновации.бг, 2006 (на английски, PDF, 3.4 MB)
Доклад Иновации.бг, 2005 (на български, PDF, 6.5 MB) 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени