ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

е-България 2006

Фондация ПИК, 2006
ISBN-10: 954-9456-07-2
ISBN-13: 978-954-9456-07-3

е-България 2006 е четвъртият годишен доклад, който представя обширен анализ на развитието на информационното общество в страната. Анализът има за цел да подпомогне процеса на изработване и прилагане на политики като предоставя регулярен, сравнителен и проблемноориентиран мониторинг на основните индикатори за информационното общество.

Докладът анализира технологичната и социално-икономическата готовност на домакинствата, предприятията и държавните институции да използват информационно-комуникационни технологии и да увеличат ефективността си при създаване на добавена стойност и предлагане на обществени услуги. Докладът представя оценка на правителствени, граждански и бизнес инициативи, както и политически препоръки за развитието на информационното общество.

Изтеглете доклада е-България 2006 ( PDF, 4.7 MB, на български)

Отразяване в медиите


Предишни доклади:

Доклад е-България 2005 ( PDF, 2.4 MB, на български)
Доклад е-България 2004 ( PDF, 3.6 MB, на английски)
България: Оценка на ИКТ инфраструктурата и е-готовността, 2002, ( PDF , 600 KB )
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени