ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Четвърти национален иновационен форум

На 7 февруари 2008 г. фондация “Приложни изследвания и комуникации” организира Четвъртия национален иновационен форум в хотел “Шератон Балкан” в София. Събитието се осъществи със сътрудничеството на Министерството на икономиката и енергетиката и Мисията на Световната банка в София .

Четвъртият национален иновационен форум беше открит от д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”. В своето приветствено слово д-р Шентов насочи вниманието на публиката към трите ключови фактора за бъдещето на националната иновационна политика:
• Глобалните тенденции налагат иновациите като ключ към икономическия растеж, прогрес и просперитет. Конкуренцията в областта на иновациите се засилва с развитието на Китай и Индия. Германия, Франция, Великобритания и много от новите страни-членки обявиха свои национално-специфични мерки в подкрепа на иновационната среда. На България са необходими множество смели иновации тук и сега, за да може след 10 до 15 години да се почуства положителния им ефект.
• България се нуждае от интегрирана иновационна политика, която да включва елементи на научна и технологична политика, както и координационни механизми с другите икономически политики.
• Изграждането на успешна национална иновационна политика в рамките на Европейския съюз изисква личен политически ангажимент на най-високо равнище в България.

Г-н Сергей Станишев, Министър-председател на Република България, изрази ангажираност към развитието на науката и иновациите в страната и заяви, че иновациите трябва и ще бъдат приоритет за държавните институции. Г-н Станишев посочи, че правителството ще продължи да увеличава средствата за иновации, но за да се постигне дълготраен ефект за икономиката, бизнесът също трябва да увеличи значително своите инвестиции. Той посочи, че една от целите, заложени в Лисабонската стратегия, е 2/3 от средствата, инвестирани в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), да идват от бизнес сектора. Г-н Станишев също така заяви, че е време да се заложат нови приоритети за развитие на онези сектори, които биха имали мултиплициращ ефект върху икономиката.

Г-н Флориан Фихтъл, Постоянен представител на Световната банка в България подчерта, че основно предизвикателство е да се създаде правилната институционална среда, която да поощрява развитието на нови предприемачески инициативи.По време на форума се състоя церемонията по награждаване на отличените предприятия в конкурса „Иновативно предприятие на годината” . Наградите на победителите бяха връчени от г-н Станишев и г-н Фихтл.
Като вече установена традиция, фокус по време на форума беше годишния доклад Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз. Според доклада ключовият фактор за развитието на иновациите и икономическия растеж е качественият човешки ресурс и талантът на хората, който да бъде реализиран в България.Според г-н Любомир Дацов, Заместник-министър на финансите, инвестициите в знание и иновации ще допринесат за достигане на темпове на развитие на иновационната ни система, близки до тези в другите държави от ЕС. Новината от Министерството на финансите е, че се предвижда увеличаване на бюджета за НИРД с 0,1 % от БВП на година, като финансовите инструменти са Фонд „Научни изследвания” и Националния иновационен фонд.


Г-н Ели Анави, Директор на дирекция „Политика по отношение на предприятията” към Министерството на икономиката и енергетиката, официално обяви откриването на най-голямата информационно консултанска мрежа за малки и средни предприятия в Европa – Enterprise Europe Network. Мрежата в България обединява дейността на досегашния Европейски иновационен център – България и на осемте Евро Инфор Центъра в градовете София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански.Г-н Тодор Модев, областен управител на София-град, представи основните моменти в Регионалната иновационна стратегия на Югозападния район за планиране През периода до 2013 г. районът ще цели да затвърди ролята и мястото си като част от нововъзникващите европейски иновиращи региони, да се утвърди като водещ център във високите технологии и високото качество на живот на Балканите и в Югоизточна Европа, и да продължи да определя облика на страната по отношение на насоките за технологично развитие и иновационната активност.

На форума присъстваха посланици на европейски държави, представители на националните и местните власти, на бизнеса, научните и университетски звена, неправителствените и посредническите организации, образователните организации и медиите.

Програма и презентации
Доклад Иновации.бг 2008 (PDF, 3.9 MB)
Резюме на доклада (PDF, 2,9 MB)
Профили на отличените предприятия в Националния конкурс за иновативно предприятие 2007
Медийно отразяване
Форумът, отразен на уебсайта на Министерски съвет
Форумът, отразен на уебсайта на CORDIS

Предишни Национални иновационни форуми:
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004

Интернет страница на Националния конкурс за иновативно предприятие на годината 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени