ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Медиите за Третия национален иновационен форум

Лидери или имитатори, 15 януари, 2007 г.
Най-иновативните продукти, 15 януари, 2007 г.
Започна конкурсът "Иновативно предприятие", 5 юни, 2006 г. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени