ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Трети национален иновационен форум

На 19 декември 2006 г. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира Третия национален иновационен форум в хотел “Шератон Балкан” в София. Събитието се осъществи със сътрудничеството на Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в София и с подкрепата на Европейската комисия чрез инициативата ЕИЦ-България и с любезното спонсорство на фирма "ELTA-R".

Форумът бе открит от н. пр. г-н Кауко Ямсен, Посланик на Република Финландия в България и г-жа Анна Янева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката. По време на събитието изказвания направиха г-н Любомир Дацов, Зам.-министър на финансите на Република България, г-жа Лидия Шулева, Член на комисията по икономическа политика към Народно събрание, г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране, г-н Станимир Бързашки, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятияя г-н Гернот Хутченрайтер, Отдел „Наука и технологична политика” към Организация за икономическо сътрудничество и развитие и г-н Томас Хокадей, Директор, Isis Innovation Ltd, Компания за трансфер на технологии на Оксфордския университет.

Основна цел на форума беше продължаването на диалога и сътрудничеството между участниците в националната и регионалните иновационни системи. Годишният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз на фондация “Приложни изследвания и комуникации”, беше представен от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическа програма към Центъра за изследване на демокрацията и ръководител на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Докладът описва възможностите и предизвикателствата пред българската иновационна система след членството в Европейския съюз.

Тази година анализът беше обогатен и със специален индекс на иновативността на българските предприятия, базиран на резултатите от годишните проучвания на Европейския иновационен център, и с профил на българските иновативни фирми въз основа на панелни данни и по-дълбока статистическа обработка. Индексът на иновативността на българските предприятия показва, че голяма част от тях (над 65 %) не са въвеждали никакви иновации през последната година. Индексът разкрива и ниската способност за съчетаване на няколко типа иновации и на въвеждането предимно на иновации с ниска степен на новост от българските предприятия (само за фирмата или за националния, но не и за международния пазар).

Докладът има цел да служи за механизъм за бенчмаркинг на местните иновативни знания и опит с европейски и международни добри практики.

Според основните изводи и препоръки в доклада:
 • Пазарният компонент на българската иновационна система е в начален стадий на развитие: българските предприятия имат ниска степен на иновативност;
 • Иновационният и научно-технологичният продукт се развиват структурно независимо един от друг в националната икономика – връзките между тях са слаби;
 • Националната иновационна система се оформя и се влияе основно от интегрирането и финансирането в европейските иновационни мрежи и промените в обществената политика и финансиране;
 • Основните възпиращи фактори в развитието на националната иновационна система са липсата на подходящи източници на финансиране (в краткосрочен аспект) и липсата на квалифициран персонал (в дългосрочен);
 • Националната иновационна система подобрява своето представяне във всички направления – моментът за (въз)действие е настъпил;
 • Осигуряване на по-голям политически, административен и финансов ресурс за осъществяване на националната иновационна политика;
 • Подобряване на координацията между стратегическите документи, политиките, административните и финансовите инструменти, които влияят върху националната иновационна система;
 • По-прецизно насочване и координация на средствата за иновации по Кохезионния и Структурните фондове на ЕС вътре в страната и с други програми на европейско равнище.


 • Годишната награда “Иновативно предприятие” се присъди на български предприятия, които са приложили успешно в практиката иновации или научни достижения, трансформирайки дейността си и постигайки траен икономически ефект. Победители тази година са: Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в категория иновативно малко предприятие, почетна статуетка и грамота получи фирма „Сатурн Инженеринг ООД”. С почетна грамота на второ и трето място в същата категория бяха отличени съответно фирмите “Дявач ЕООД” и ЕТ “БОДИ–Д – Добри Добрев”.

  Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в категория иновативно средно и голямо предприятие, почетна статуетка и грамота получи фирма „Фикосота ООД”. С почетна грамота на второ и трето място в същата категория бяха отличени съответно фирмите “Денима 2001 ” ООД и “Оптикс АД”.

  Почетна грамота специално бе връчена на миналогодишния победител в категория за малко предприятие, фирма “Дейзи Технолоджи” ООД.

  На форума присъстваха представители на ЕС, националните и местните власти, на бизнеса, на научните и университетски звена, на неправителствените и посредническите организации, на образователните организации и на медиите.

  Програма и презентации
  Програма (PDF, 1 MB)
  Медиен съветник (PDF, 0,2 MB)
  Доклад Иновации.бг 2007 (PDF, 5.93 MB)
  Резюме на доклада (PDF, 0,3 MB)
  Профили на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006
  Презентация на на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006 (Power Point, 2.85 MB)
  Медийно отразяване

  Предишни Национални иновационни форуми
  Втори национален иновационен форум
  Първи национален иновационен форум

  Интернет страница на Националния конкурс за иновативно предприятие на годината   

  design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

  © 2004 ARC Fund. Всички права запазени