ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Иновации.бг 2021

Резюме (Adobe PDF, 164 KB)
Пълен текст (Adobe PDF, 3.15 MB)

Докладът проследява като акцент динамиката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) между 2014 и 2019 г., и прави изводи и препоръки за тяхното задържане и увеличаване. Проследява динамиката при НИРД в частния и държавен сектор, развитието на човешкия капитал и постиженията в ИКТ сектора.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени