ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Медийно отразяване

Президентът Румен Радев: Иновациите отразяват амбициите за конкурентоспособност на нациите, 30 януари 2020 г.
Радев: Във всеки областен град трябва да се създаде център за технологии и иновации, 30 януари 2020 г.
Румен Радев: Държавите, които развиват технологиите, задават дневния ред, 30 януари 2020 г.
Президентът Румен Радев: Иновациите отразяват амбициите за конкурентоспособност на нациите, 30 януари 2020 г.
Радев: Иновациите отразяват амбициите за конкурентоспособност на нациите, 30 януари 2020 г.
Радев предлага: Център за дигитални технологии и иновации във всеки областен град, 30 януари 2020 г.
Радев ще отличи победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 30 януари 2020 г.
Румен Радев: Иновациите отразяват амбициите за конкурентоспособност на нациите, 30 януари 2020 г.
Радев: България има нужда от по-голяма бюджетна подкрепа за наука и иновации, 30 януари 2020 г.
Румен Радев: Държавите, които развиват технологиите, задават дневния ред, 30 януари 2020 г.
Фирма Найкомс получи признание за работата си, получавайки награда в категория „Социална иновация” на Петнадесетото Юбилейно издание на Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината" 2019, 30 януари 2020 г. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени