ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Иновации.бг 2019

Пълен текст (Adobe PDF, 3.63 MB)

Водеща тема на Иновации.бг 2019 е европейската политика в областта на науката и иновациите през следващия програмен период и инструментите, предвидени за постигането на поставените амбициозни цели. Лансираната от Европейския парламент и Съвета концепция за интелигентна специализация се доказа като успешен инструмент за провеждане на кохезионната политика на ЕС на регионално равнище и ще запази ключовата си роля и през следващия програмен период. Във връзка с това подготовката на прозрачна и ефективна иновационна политика за интелигентна специализация на България за програмния период 2021 – 2027, която да отразява и развива националния иновационен потенциал и конкурентните предимства на регионалните бизнес общности, трябва да концентрира вниманието на българското правителство през оставащата една година.

Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени