ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 FIFTEENTH NATIONAL INNOVATION FORUM

INNOVATIONS AND ECONOMIC GROWTH

5 December 2019

Sofia Hotel Balkan, Hall Sredets

 

Agenda

 

10:00

 

Registration

 

10:30

Opening

Ognian Shentov, Chairman, Applied Research and Communications Fund

 

Keynote Address

Bulgaria’s Innovation Economy in 2019

Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria

 

 

Innovation.bg 2019

Ruslan Stefanov, Coordinator, Innovation.bg Group, Applied Research and Communications Fund


Enhancing Regional Innovation Potential

Boyko Takov , Executive Director, Bulgarian Small and Medium-Sized Enterprises Promotion Agency

Nikolai Kamov, Coordinator, InnoCenter Bulgaria

Atanas Enev, Managing Partner, Biomyc OOD

Discussion

Moderator:: Kristina Eskenasi, Chair of the Managing Board, Health and Life Sciences Cluster Bulgaria

 

11:30

 

Innovative Enterprise 2019 Award Ceremony

 

12:00

Closing

 
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени