ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 FOURTEENTH NATIONAL INNOVATION FORUM

 

SMART POLICIES FOR INNOVATION-DRIVEN GROWTH

December 6, 2018

Sofia Hotel Balkan, Sredets Hall

 

 

 

Agenda

 

10:00

 

Registration

 

10:30

Opening

Ognian Shentov, Chairman, Applied Research and Communications Fund

 

Keynote Address

Bulgaria’s Innovation Economy in 2018

Rumen Radev, President of the Republic of Bulgaria

 

 

Innovation.bg 2018

Ruslan Stefanov, Coordinator, Innovation.bg Group, Applied Research and Communications Fund

 

Smart Policies for Innovation-Driven Growth

Karina Angelieva, Deputy Minister of Education

Hristo Alexiev, Founder, Playground Energy Ltd.

Nikolinka Hinkova, Member, Board of Directors, Mechatronica JSC, Gabrovo

 

Discussion

 

Moderator: Ralitsa Angelova, Executive Director, BalBok Engineering JSC

 

11:30

 

Innovative Enterprise 2018 Award Ceremony

 

12:00

Closing 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени