ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Мнението на бизнеса има значение при реформите в Националния иновационен фонд


„Националният иновационен фонд е един от най-успешните инструменти, които подкрепят изследователската и развойна дейност на малките и средните предприятия“, заяви Венцислав Славков, основател на СПЕСИМА. Затова, според него, увеличаването на неговия бюджет и подобряването на процедурите по неговото администриране са от изключително значение за иновативните предприятия в страната.

Споделените мнения и идеи по време на срещата ще бъдат използвани при подготовката на препоръки, които допринесат за подобряване на административния капацитет на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП), която управлява НИФ. Целта е бизнесът да се включи по-активно в подготовката на инструменти за насърчаване на иновационната дейност, които в по-голяма степен да отразят очакванията и потребностите му.

В рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) експерти от 8 европейски държави анализират предизвикателствата пред ефективната подкрепа за малките и средни предприятия. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ анализира българския опит по Националния иновационен фонд.

Целта на проекта е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020.

Четете резюмето на постигнатите резултати по проекта тук.

Следете FB страницата на проекта. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени