ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за европейския патент

Европейски патент – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко обектите, подлежащи на патентоване, и критериите за патентоспособност, целта на патентоването и предимствата на европейския патент, възможните варианти за неговото придобиване, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с него.

Пълен текст на Тематичната диаграма

За допълнителна информация:

Фани Колева
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг
Enterprise Europe Network - България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени