ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Excellence-in-ReSTI: Международно пилотно обучение на 25 млади ръководители на проекти от Дунавския регион

На 1 и 2 октомври 2018 г. Университетът по приложни науки в Айзенщат събра на едно място 25 млади ръководители на проекти от цяла Европа. Събитието даде началото на едногодишна обучителна програма от смесен тип Академия ReSTI” (“ReSTI.academy”), в която преподаватели и обучаващи се ще работят заедно върху изпробването и доусъвършенстването на пет-модулна учебна програма, разработена като част от проекта Excellence-in-ReSTI.

Съобщение за медиите (Adobe PDF, 1 MB) 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени