ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Информационни дни за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020


Информационната кампания за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ще продължи до 11 юли 2018 г. в следните градове:

• Варна – 09 юли 2018 г. (понеделник), в зала на х-л „Черно море“, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

• Пловдив – 10 юли 2018 г. (вторник), в зала в „Гранд хотел Пловдив“ от 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)

• Благоевград – 11 юли 2018 г. (сряда), в зала „22 септември“ в сградата на община Благоевград от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.).

Допълнителна информация относно процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени