ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

База данни с инициативи за устойчиво потребление на енергията от 30 европейски страни

Международният екип на ENERGISE, в който участва Фондация ПИК, постави началото на нова интерактивна база данни, която съдържа детайлни описания на повече от 1000 инициативи за устойчиво потребление на енергията в цяла Европа! За подробности четете тук.

Съобщение за медиите (Adobe PDF, 322 KB) 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени