ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Стартира кампанията за деветата сесия на Националния иновационен фонд

Националният иновационен фонд ще подкрепи с 5 млн.лв технологични проекти в рамките на деветата си сесия. Проектните предложения ще бъдат набирани от 25 юни до 25 юли. Максималната безвъзмездна помощ за един проект ще бъде до 500 хил. лв.

В приетите правила за управление на средствата по НИФ се оптимизират сроковете и начина на последваща оценка. Предвижда се и намаляване на разходите за дълготрайни материални активи по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване. Приети са и промени, които предвиждат до 10% от средствата да се ползват за външни услуги (до сега този процент е бил 25).

С цел повишаване на качеството на проектите, които се финансират се увеличават нужният брой точки за класирането им – от 60 на 70. Разписват се и подробни правила за действия при хипотеза, двама кандидати да са получили равни оценки. Ще се създаде и списък с резервни проекти, които са получили между 60 и 70 точки като те ще бъдат финансирани, ако остане ресурс.

Подробна информация по темата търсете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени