ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Фамилатлон 2018 - празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот

На Фамилатлон 2018 Националният център за безопасен интернет ще "преслуша" мобилните устройства дали са безопасни и ще научи възрастни и деца да общуват в интернет без да се страхуват от агресия или насилие. Ще има над 40 работилници за деца и много възможности за спорт и консултации със специалисти във всички области, свързани с отглеждането и възпитанието на малките.


 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени