ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Министерство на икономиката приканва национални, регионални и местни институции с проекти в подкрепа на предприемачеството с поне двегодишна история, да се включат в националния етап на конкурса до 31 май включително.

За наградите се борят и проекти, реализирани чрез публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, бизнес организации, предприятия и др.

Конкурсът се провежда ежегодно на етапа – национален и европейски. Проектите се номинират в 6 категории. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална Церемония през месец юни 2018г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

За повече информация за конкурса четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени