ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Информационен материал на European IPR Helpdesk за проектите по Хоризонт 2020

European IPR Helpdesk наскоро публикува информационния материал “Making the most of your H2020 project. Boosting the impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation” относно ролята на комуникациите, разпространението на информация и използването на резултатите за увеличаването на въздействието на финансираните от ЕС изследователски и иновационни проекти. При създаването на материала European IPR Helpdesk работи в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

Публикацията отговаря на нарасналата нужда от информация за това по какъв начин управлението на интелектуалната собственост в проектите по програма Хоризонт 2020 е свързано с комуникациите, разпространението на информация и използването на резултатите, доколкото до момента липсваше кратък документ, обвързващ трите концепции и дефиниращ отделните компоненти.

Целта на публикацията е да разясни понятията, илюстрирайки разликите между комуникации, разпространение на информация и използване на резултатите от проектите и да посочи областите на застъпване между тях. Намерението на нейните създатели е да служи като въведение и да осигури полезна за бенефициентите информация при разработването на стратегиите за увеличаване на въздействието и за използване на резултатите от техните проекти.

В този контекст въпросите, свързани с интелектуалната собственост и нейното управление, са от особено значение и съответно са разгледани на различни места в документа. Той допълва вече съществуващия портфейл от обучения и информационни материали на European IPR Helpdesk по темата, поставяйки специален акцент върху ролята и взаимодействието на комуникациите, разпространението на информация и използването на резултатите, свързани с проектното управление.

Публикацията може да бъде изтеглена от тук.

На нея ще бъде посветена и специална уебинар сесия на 29 май 2018 г.

Отпечатани екземпляри могат да бъдат осигурени при изпращане на писмо на адрес: communications(at)iprhelpdesk(dot)eu 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени