ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Академия за иновации: ИДЕИТЕ 2018 - 1-2 юни 2018

Академия за иновации: ИДЕИТЕ 2018 ще се проведе на 1-2 юни 2018. В нея ще се включат студенти от студенти от Нов български университет (НБУ), СУ "Св. Климент Охридски" (СУ), Технически университет София (ТУ София), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет Благоевград (АУБГ), Софтуерен университет (СофтУни), Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Технически университет Габрово (ТУ Габрово), Лесотехнически университет (ЛТУ) и др. университети в страната.

Събитието се организира в партньорство с Еnterprise Europe Network - България, с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България и с генералната подкрепа на TBI Bank и Questers, безплатна Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти.

Събитието ще се реализира под формата на 24-часов Innovation Hackathon с награден фонд от 10 000 лв. за екипа студенти с най-креативна и приложима идея и посещение в Брюксел за отбора победител, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.

За подробности четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени