ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

"Е-забавяне" - нова статия за дигитализацията в България, цитира доклад "Иновации.бг 2017"

Сп. "Икономика" потърси д-р Тодор Галев, старши експерт към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, за мнение по темата за дигитализацията на българската икономика и публична администрация. С статията под заглавие "Е-забавяне, или защо дигитализацията в България се „зарежда” толкова дълго" се разглеждат политиките за създаване на е-правителство, примери за разработки на български предприемачи.

Д-р Галев казва, че поради липсата на развити електронни услуги и продукти – както в администрацията, така и в други области, предлагащи публични услуги като образование и здравеопазване, няма необходимост гражданите и бизнесът да усвояват по-сложни умения за боравене с нови технологии. Той цитира интересни данни от доклада Иновации.бг 2017 от композитния индекс за измерване на напредъка на страните членки по отношение на дигиталната икономика и информационното общество на ЕК.

Статията завършва с извода, че дигитализацията в България ще се „зареди” напълно, когато страхът на аналоговите бизнеси и администрация, че мрежата ще отнеме работата им, изчезне. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени