ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

"Защо Аутомотив секторът в България става все по-притегателен център за чуждестранните инвестиции и иновации?" - анализ на доклада Иновации.бг 2017 в сп."Икономика"

Списание "Икономика" представи тенденциите в развитието на аутомотив сектора, възоснова на данните и изводите от доклада Иновации.бг 2017 . Изданието цитира експертите на Фондация "Приложни изследдвания и комуникации", според които в бъдеще аутомотив секторът може да заеме място до ИКТ сектора, който осигурява 4% от приходите и 9,3% от добавената стойност в икономиката. Делът му в общия износ достига 14% през 2016 г., като ръстът се дължи най-вече и на увеличение в износа на автомобилна електроника.

Пълният текст на статията четете тук.

Пълният текст на доклада Иновации.бг 2017 четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени