ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Експерти и предприемачи обсъждат подобрения в работата на Националния иновационен фонд

Експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Министерство на финансите и Министерството на икономиката, заедно с представители на малки и средни предприятия – бенефициенти на Националния иновационен фонд (НИФ), участваха в среща-дискусия "Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП" с фокус върху възможностите за подобряване на дейността на фонда, администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.

На форума, който е част от европейската инициатива ESSPO, те обсъдиха идеи за промени в приоритетите и правилата на предстоящата девета сесия на НИФ с цел оптимизиране на процедурата за кандидатстване и подобряване подкрепата за бизнеса. В допълнение, екипът на Министерство на финансите представи възможностите, които планът „Юнкер“ предоставя за подкрепа на иновативния бизнес, както и механизмите за работа на Фонда на фондовете.

Експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП представиха резултатите от осмата сесия на Фонда и призоваха иноваторите да дадат своите предложения за успешно провеждане на следващата сесия.

Изследователи от БАН, представители на ИКТ сектора, производството, биотехнологиите, изобретатели и представители на браншови организации с опит по предходни сесии на НИФ, посочиха най-сериозните предизвикателства при кандидатстване за средства от Фонда. Те призоваха към по-голяма прозрачност в работата на Агенцията и при оценяването на подадените проектни предложения. Предприемачите обърнаха внимание и на необходимостта да се подобри мониторинга по отношение на резултатите от проектите, финансирани по НИФ. Според тях подаването на предложения по електронен път чрез системата ИСУН ще облекчи значително процедурата по кандидатстването.

Участниците в срещата коментираха и как приоритетите на Фонда да се разширят извън обсега на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (2014-2020), за да обхванат нови потенциални сфери за иновационна активност.

Екипът на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, който работи по инициативата ESSPO, пое ангажимент да обобщи предложенията на бизнеса и да ги представи на вниманието на експертите на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, в рамките на която НИФ функционира.

В рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) експерти от 8 европейски държави анализират предизвикателствата пред ефективната подкрепа за малките и средни предприятия. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ анализира българския опит по Националния иновационен фонд.

Целта на проекта е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Четете резюмето на постигнатите резултати по проекта тук.

Следете FB страницата на проекта. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени