ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Socialchallenges.eu търси да подкрепи социални иновации в помощ на деца със специално образователни потребности в Русе

Socialchallenges.eu обяви нова покана за представяне на иновационни решения на 27 конкретни социални предизвикателства в различни европейски държави. За България предизвикателството е свързано със създаването на център за професионална реализация на деца със специални образователни потребности в град Русе. Крайният срок за представяне на идеи по ел.път е 15 април 2018 г.

Институции, МСП и новостартиращи предприятия, неправителствени организации могат да предоставят своите решения на избраното от тях предизвикателство и най-добрите предложения ще получат безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 евро и менторска подкрепа в продължение на 6 месеца с цел превръщането на мярката в практични и пазарни решения. Общата стойност на проекта на Socialchallenges.eu е 2,4 млн.евро.

Повече информация четете на страницата на Socialchallenges.eu.

За съдействие при кандидатстването и при въпроси, свързани с проекта, търсете:

Мая Цанева

АРК Консултинг, Enterprise Europe Network - България

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 973 3000 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени