ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Изводи от доклада Иновации.бг - акцент в темите на в.Капитал

Журналистът Мара Георгиева от в.Капитал представи в две последователни статии акценти от доклада Иновации.бг 2017.

Тя обобщи мястото на страната ни в няколко световни класации за иновативно развитие."Резултатите от подобни изследвания трябва да се интерпретират внимателно. Прави впечатление, че за последния петгодишен период стойностите, които България получава по отделните индекси, не търпят промяна или промяната е несъществена", обобщава проф. Теодора Георгиева, в коментар в публикацията. "Например: в Доклада за глобална конкурентоспособност стойностите за България за всяка от последните пет години са 4.3 или 4.4. В Глобалния иновационен индекс резултатите за България са малко под или малко над 42 по съответната методология. Европейското иновационно табло отчита постижения за България спрямо средните равнища в ЕС между 45 и 50, като промяната спрямо 2010 г. е нулева".

В.Капитал разглежда и предизвикателствата пред отделния изобретател. През 2016 г. издадените на български притежатели патенти за изобретения са 40, което е с шест повече спрямо предходната година. В същото време чуждестранната патентна активност на територията на страната (1840 патента за 2016 г.) продължава да расте. Но над 95 % от патентите на чуждестранни притежатели са издадени от Европейското патентно ведомство, а не от българското, и имат действие на територията на България като страна, членка на Общността.

Пълният текст на доклада Иновации.бг 2017 четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени