ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Експертният съвет по иновации обсъди проектодоклад Иновации.бг 2017

На 30 ноември Експертният съвет по иновации към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" обсъди проекта на годишния доклад Иновации.бг. Тази година той разглежда темата за мястото на България в глобалните технологични вериги. Докладът ще бъде официално представен на Тринадесетия национален иновационен форум на 15 декември.

Експертният съвет по иновации към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" се състои от представители на изследователи от организацията, представители на научноизследователските среди, на неправителствения сектор, медиите и на институциите. Той прави препоръки по доклада Иновации.бг и по теми, свързани с подкрепата на иновациите . 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени