ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Експерти от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в нова статия на сп. Икономист"

Проф. Теодора Георгиева и Деница Маринова от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" участват с данни и мнения в статията "Капан за иновации" на списание "Икономист". Проф. Георгиева коментира работата на Националния иновационен фонд и проблемите, свързани с 8-а сесия.

Деница Маринова представи данни, свързани с кандидатстването на български филми по Инструмента за МСП на програма Хоризонт 2020.

Пълният текст на статияте четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени