ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Тодор Галев:Иновативните фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на българската икономика

Тодор Галев, старши анализатор във Фондация "Прииложни изследвания и комуникации", заяви в интервю за икономическия портал Economic.bg, че иновативните фирми остават по-скоро отделни примери, отколкото правило за повечето браншове на българската икономика.

"Наблюдава се изкачване на българските иновативни предприятия на по-високи нива в глобалните вериги на добавена стойност. Това важи както за предприятия, които са част от мултинационални компании или работят като доставчици на услуги и продукти на такива компании, така и за самостоятелни играчи в сравнителен план с техните конкуренти. Автентични български предприятия стават пазарни лидери в международен план, макар и в тясно специализирани пазарни ниши. Все повече иновативни новостартиращи предприятия (стартъпи) започват своята дейност директно на европейския или международен пазар. Макар и още слабо изразена, вижда се ясна тенденция на навлизане на български предприятия (много често стартъпи) в сферата на социалните иновации", допълни той.

Пълният текст на интервюто четете тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени